توجه به میراث فرهنگی باید در دو بخش دولتی و مردمی پیگیری شود