مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا نشان دهنده حاکمیت چندگانه در این کشور است/ ایران از تاخیر در توافق ضرر نم