بررسی تلف‌شدن هزاران ماهی در جزیره کیش در جلسه مدیران دریایی