حضور رحمانی فضلی و فتاح در نشست این هفته کمیسیون شوراهای مجلس