استفاده از نگرش نخبگان برای کیفی‌سازی مباحث آموزشی