بیش از 80 درصد آسم در کودکان بوجود می‌آید/ درمان صحیح بیماری آسم را مهار می‌کند