چک را شخص مرتضوی نوشته بوده و گفته‌ شده علت تفاوت رقم، خطای چشمی بوده است...!