واکنش آموزش و پرورش به ضعف تحصیلی دانش آموزان علوم انسانی