کابینه متزلزل، اپوزیسیون قوی؛ نتیجه اشتباه محاسباتی نتانیاهو