خلق ضعیف‌ترین میدان مغناطیسی در منظومه شمسی توسط دانشمندان