تصاويرسانسور شده تلويزيون از شادي پس از گل مهاجم تراكتورسازي