دانش فنی تولید مواد تعلیق‌شکن در ٢ حوزه نفتی کشور بومی‌سازی شد