استخدام صندوقدار در آشپزخانه هما واقع در استان هرمزگان