رییس جمهور اوکراین فعالیت های کمونیستی را ممنوع کرد