تهیه لایحه تعیین شاخص های جدید برای عضویت در شوراها