روایت دقیق از ماجرای تبریز/ آیا بازیکنان نتیجه واقعی بازی اصفهان را می‌دانستند؟