خدا محمد(ص) را بر انگیخت در حالی که از عرب کسی کتابی نخوانده بود