اولیویرا: فغانی سپاهان را قهرمان کرد/به ما کلک زدند