استفاده از فناوری های نوین در حوزه زیارت ضروری است