ترویج و تثبیت فرهنگ رضوی با ابزارهای ارتباطی نوین امکان پذیر است