کارگران کارخانه خودروسازی در ترکیه اعتصاب بزرگ خود را آغاز کردند