معماری ایرانی و اسلامی جای خود را به معماری مدرن داده است