تدابیر دمشق برای جلوگیری از نابودی آثار باستانی به دست داعش