ادامه نگارش پیش نویس توافق هسته‌ای هفته آینده در وین‎