بررسی رشته محل‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد