پرسپولیسی‌ها و اثبات یک معجزه/ از اول باید همین کار را می‌کردند