تورس: می خواهیم قهرمانی بارسا را به تعوبق بیندازیم