50 مجروح بر اثر انفجار در یکی از پایگاه های مقاومت فلسطین