برای پیشکسوت غرغروی پرسپولیس/ بفرما، این هم داربی!