آیین اعطای جوایز جشنواره بین المللی عکس خیام در مجارستان برگزار شد