بزیک: پرسپولیس به حقش رسید/این تیم در طول فصل با بحران مدیریتی روبرو بود