گزارش دولت به مجلس از کاهش 20 درصدی صادرات غیرنفتی در فروردین 94