قرائت: شادی باید بیشتر فکر کند/حیف است او در قایقرانی نباشد