در حدود 33 درصد از مردم آمریکا مخالف تولید خودروهای بدون راننده و خودران هستند!