کهنه‌سرباز آمریکایی از فرط گرسنگی به مرکز کمکهای فوری زنگ زد+عکس