منظور رییس کمیته داوران به قلعه نویی و استقلالی ها است؟