دوم خردادماه؛ تجلیل از جانبازان شاغل در شهرداری تهران