مردی که آبی شروع کرد و قرمز به پایان برد/ به کجا چنین شتابان؟