شرکت های خودروسازی آلمانی، می خواهند سرویس نقشه های Nokia Here Maps را به صورت گروهی بخرند!