چرا ویندوز 64 بیتی دو پوشه ی Program Files دارد و x86 جلوی یکی از آن ها به چه معنی است؟