عکس | ورزشگاه یادگار امام سه ساعت پس از پایان بازی