سوني، الجي و اچ تي سي براي استفاده از چيپست ۱۰ هسته اي مدياتک صف کشيدند