روحانی: نکند دیگران خبر راست را بگویند و ما خبر دروغ را!