از دقیقه ۸۷ شبکه‌های تلویزیونی،رادیویی و موبایل قطع شد و هیچ راه ارتباطی نداشتیم