قنبرزاده: وسایل ارتباط جمعی در ورزشگاه یادگار امام از دقیقه ۸۷ از کار افتاد