بازیکن تراکتورسازی: این اتفاقات از پیش تعیین شده بود!