نکند دیگران خبر راست را بگویند و ما خبر دروغ را/مبادا روزی فرا برسد که غیرمسلمانان در عمل به قرآن از م