نمی دانم فغانی در تبریز چه کار می کرد | جشن آن ها در اصفهان بود