ترکي فيصل : عربستان دست دوستي به ايران دراز کرده است