کریمی: از روی نیمکت گفتند دیدار اصفهان ۲ بر ۲ شده است/ وقت را برای قهرمانی نگه داشتیم